Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Дописничка мрежа (состојба и анализа) на јавните сервиси во Западен Балкан и Европската унија