Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – јануари 2018