Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите, ноември 2017