Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани од висок ризик – ноември 2018