Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен-на-Здружението-на-новинарите-на-РМ-јануари-февруари-март-2018