Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Buletin i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë – prill-maj-qershor – 2018