Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Buletin i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë – tetor-nëntor-dhjetor-2018