Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Насоки за безбедно и професионално известување за коронавирусот