Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Прирачник за етичко известување од избори во Северна Македонија