Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Прирачник за професионална, безбедна и етичка работа на снимателите во медиумите