Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – Декември, 2017