Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Analiza dhe publikime

Udhëzues për raportimin etik për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut

Udhëzime për raportim të sigurt dhe profesional mbi koronavirusin – mars 2020

Sulmet ndaj gazetarëve dhe punonjësve mediatik më 27 prill të vitit 2017 – dhjetor 2019

Kronika për (pa)sigurinë e gazetarëve – dhjetor 2019

Doracak për punë profesionale, të sigurt dhe etike të kameramanëve në media – tetor 2019

Statusi dhe nevojat e korrespodentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut – gusht 2019

Indikatorë për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurinë e gazetarëve – dhjetor 2018

Ofendimi dhe shpifja si pjesë e reformave mediatike – dhjetor 2018

Analiza e vendimeve të gjykatës themelore Shkupi 2 Shkupi lidhur me zbatimin e Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe fyerje-dhjetor 2018

Mbi 150 ankesa të dorëzuara rreth transparencës së institucioneve për vitin 2018, komisioni përgjegjës pa kuorum që në muajin maj – dhjetor 2018

Udhëzues për siguri të gazetarëve gjatë ngjarjeve me rrezik të lartë – nëntor 2018

Analizë krahasuese e reklamimik politik në media – 2018

Ndikimi i Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në Punën e Gazetarëve, Fotoreporterëve dhe Punëtorëve Mediatik – tetor 2018

Indikatorë për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurinë e gazetarëve – janar 2018

Zbatimi i Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje në procedurat gjyqësore kundër gazetarëve

Vetërregullimi në mediat dhe komunikimi ndërsektorial në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni – dhjetor 2017

Liria e të shprehurit nëpërmjet të praktikës të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut – dhjetor 2017

Rekomandime për ngritjen e integritetit dhe profesionalizmit të online mediave – nëntor 2017

Rekomandime për onlajn media të përgjegjshme – nëntor 2017

Etika në lajme – nëntor 2017

Dokument për politika – nëntor 2017

Për lobim të suksesshëm dhe strategji të avokimit të gazetarëve me qëllim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme në mediat në Maqedoni – tetor 2017

Analizë për RTM 2017

RAPORTIMI ETIK I MEDIEVE NË EVROPË DHE MAQEDONI DHJETOR 2016

Safe Photo Reporting ALB verzioni

Manuali i gayetareve per ndjekjen e ygjedhjeveALB version

Состојба на медиуми во Македонија јуни 2016 (ЕN)

Анализа Клевета и навреда септември 2015

Analiza mediumski sektor septemri 2015 (ALB)

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ јули 2015_0_1

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Јавните пари во медиумскиот простор мај 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ мај 2015_0

Препораки октомври 2014 ЗНМ ССНМ ЕФЈ

Анкета новинари ЗНМ септември 2014

Извештај за состојба на слободата на изразување и судството во МК ЗНМ септември 2014

Образложение на амандманите на законот за аудиовизуелни услуги ЗНМ 19.08.2013

Print Friendly, PDF & Email

.