Aplikimi

Rreth anëtarësimit

Është e domosdoshme të plotësohet një formular, i cili mund te shkarkohet nga kjo faqe, kurse si pjesë integruese është edhe dëshmia për angazhimin profesional. Duhet të shkruhet edhe një biografi e shkurtër. Dokumentet e nevojshme së bashku me 2 fotografi duhet të dorëzohen në zyrat e SHGM-së (Gradski xid bllok 13,1000 SHKUP) ose në e-mail.

Anëtarsia për dy vjet është 600 denarë.

Pagesa të kryhet në zhirollogarinë e SHGM-së në Komercijalna Banka, zhirollogaria  300000000776715  me shënim për anëtarësi në SHGM.

Për më tepër na kontaktoni në tel: (02) 3298-139  contact[at]star.znm.org.mk

Kushtet për anëtarët e rregullt:

Antar i SHGM mund te jet secili gazetar I cili:

– se paku nje vit merret me gazetari.

Kushte per antarsi te rregullt: Anetar mund te jene persona qe punojne ne ne ndermarje publike,ne arsim,kultur, dhe institucione tjera,publicist dhe te ndryshem te cilet kohe pas kohe miren me gazetari ose antaret e mepershem te regullt antarsia e te cileve ne Statutitn e SHGM perher apo kohe pas kohe kane kalua ne antarsi te te rregullt. Me antarsi nenkuptohet antarsi ne SHGM I cili ne raport me te drejtat eshte theksuar me antarsi te rregullt,me perjashtim me te drejten te zgjedhin dhe te jen te zgjedhur ne organet e SHGM dhe nuk kane te drejte te vendosin per Statutin e SHGM.Ato kan te drjete te perdorin fondet e SHGM ne pajtueshmeri me aktet e atyre fondeve,ti shfrytezojne te perfitimet qe I mundeson SHGM dhe bashkesia gazetareve. Antari ka te drejte te jep mendimdhe qendrime per pune per organet e SHGM,te shfrytezoj te drejten per pun gazetareske dhe te posedon librez antarsie te SHGM. Antarsia vazhdon deri en momentin kur e njejta automatikisht transofmohet ne antarsi te rregullt ne p[ajtueshmeri me normat e antarsimit.Veprimi per pranim eshte identike si ajo me antarsi te rregullt,ndersa antarsia percaktohet ne te njejten menyre si antarsia e rregullt.

Kushtet per anëtar nderi:

SHGM pranon edhe antar nderi me vendim te shumices te antareve te keshillit drejtues. Antar nderi mund te jene edhe te huajt.Per antar nderi ne SHGM mund te pranohet person qe nuk eshte gazetar me profesion,por I cili me perpjekjet e veta ose ne bashkpunim me SHGM ka treguar sukses te duhur ne pune ose per zhvillim e SHGM.Antaret e nderit kane te drejte te ndjekin punen ne Kuvendine SHGM,pa te drejte te prezentuesit ne Kuvend te SHGM dhe pa pjesemarje ne vendime.

Print Friendly, PDF & Email

.